تسخير لانه ي جاسوسي،روز مبارزه با استكبار جهانيدانشجويان پيرو خط امام ØŒ شيشه عمر آمريکا را شکستند Ùˆ با فتح لانه جاسوسي ØŒ حماسه عظيم ديگري آفريدند Ú©Ù‡ امام (قدس سره ) به حق آن را انقلاب دوم وانقلابي بزرگ تر از انقلاب بهمن 57 ناميد Ùˆ فرمود : 
"  شما مي بينيد كه الان مركز فساد  امريكا را جوان ها  رفته اند، گرفته اند Ùˆ آمريكايي ها هم كه در آنجا بودند ØŒ گرفتند Ùˆ آن لانه ÙŠ فساد را به دست آوردند Ùˆ آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند Ùˆ جوان ها، مطمئن باشند كه آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند." (1)
   سفارت خانه هاي امريكا همواره كانون اصلي جاسوسي سازمان سيا در كشورهاي خارجي بوده اند وآشنايي با شيوه جاسوسي اين سفارت خانه ها در كشورهاي جهان درخور توجه است.
   اسناد به دست آمده از لانه ÙŠ جاسوسي آمريكا در تهران نشان مي دهد كه در سفارت خانه هاي امريكا، واحدي به نام « مراكز عملياتي» وجود داشته Ùˆ رؤساي اين مراكز ØŒ رهبري عمليات گوناگون جاسوسي در كشورهاي حوزه مأموريتشان را بر عهده گرفتند. اين گونه افراد عموماً در پوشش ديپلماتيك فعاليت کرده Ùˆ از مصونيت هاي ديپلماتيك نيز برخوردار بودند.
   " ويليام كيسي"  رئيس پيشين سيا، در اسفند 1361 گفته بود:
سازمان سيا در تمامي كشورهايي كه براي امريكا اهميت حياتي داشته باشد، فعاليت هاي جاسوسي شديدي را به منظور ارزيابي ميزان ثبات سياسي Ùˆ اقتصادي اين كشورها اعمال مي كند. وي " جيمي كارتر" رييس جمهور اسبق امريكا را به خاطر عدم آگاهي Ùˆ اتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيري از سقوط شاه در ايران مورد نكوهش  قرار داد Ùˆ گفت: " چنين اتفاقي عليه منافع امريكا درهيچ كجاي جهان اتفاق نخواهد افتاد."
 
تصرف لانه ي جاسوسي
   در زمان دولت موقت مهندس بازرگان ØŒ در سراسر كشور، به خصوص در دانشگاه ها Ùˆ كارخانه ها، ØŒ حركت هايي توسط ايادي آمريکا صورت مي گرفت تا جو سياسي جامعه را پيچيده تركرده Ùˆ به نفع آمريكا پيش ببرند. بعدها مشخص شد كه مركز تمامي اين جريانات ضد انقلابي ØŒ سفارت امريكا در تهران بوده است، در حالي كه موضع زيرکانه Ùˆ منافقانه امريكا نسبت به انقلاب اسلامي مانع از روشن شدن چهره  واقعي اين کشور در ميان مردم شده بود.
   در چنين شرايطي امام خميني (ره) بياناتي عليه ابرقدرت ها Ùˆ به ويژه آمريكا اظهار داشتند Ùˆ به ويژه ورود شاه را به پاناما به عنوان سرفصلي تازه براي يك تهاجم سنگين عليه آمريكا اعلام كرده Ùˆ فرمان مقابله را به تمامي دانش آموزان، دانشگاهيان Ùˆ طلاب علوم ديني صادر نمودند:
   " بر دانش آموزان، دانشگاهيان Ùˆ محصلين علوم دينيه است كه با قدرت تمام حملات خود را عليه امريكا Ùˆ اسراييل گسترش داده Ùˆ امريكا را وادار به استرداد اين شاه مخلوع جنايتكار نمايند Ùˆ اين توطئه بزرگ را بار ديگر شديداً محكوم كنند." (2)
   دانشجويان مسلمان دانشگاه ها با درك فرمايش امام خميني Ùˆ توجه به اين نكته كه ايشان فرموده بودند:
" همه گرفتاري كه ما داريم از دست امريكا داريم"  با لبيك به فرمايش ايشان Ùˆ وادار نمودن آمريكا به استرداد شاه Ùˆ اموال ملت ايران، تصميم به اشغال سفارت امريكا گرفتند. دانشجويان دانشگاه تهران، پلي تكنيك، صنعتي شريف، شهيد بهشتي Ùˆ ... گرد هم آمده Ùˆ طي يك راهپيمايي تا سفارت آمريكا به آنجا حمله كرده Ùˆ علي رغم مقاومت آمريكايي ها ØŒ سفارت را به تصرف كامل خوددر آوردند.
   تعدادي از آمريكايي ها را كه در جريان اشغال گريخته بودند ØŒ نيز تعقيب Ùˆ دستگيرشدند. پس از تسخير لانه ÙŠ جاسوسي به سرعت Ùˆ با دقت كامل از نابود شدن بقيه اسناد توسط امريكايي ها جلوگيري به عمل آمد وضمن ايجاد محدوديت براي نفوذ عناصر انحرافي به داخل براي نگهداري گروگان ها برنامه هايي تنظيم گرديد.
به محض انتشار اين خبر، بسياري از مردم ، مقابل جاسوس خانه آمريکا تجمع كرده و با دقت جريان را دنبال مي كردند. برنامه هاي توجيهي دانشجويان براي مردم موجب شد تا آنها بدانند اين دانشجويان ، دانشجويان مسلمان دانشگاه ها هستند.
   در باره تصرف لانه ÙŠ جاسوسي موضع گيري ها Ùˆ اظهار نظرهاي گوناگوني شد ØŒ به ويژه دولت Ùˆ نخست وزير وقت، با اين حركت مخالفت ميكردند. از آن جا كه سرنوشت گروگان ها با سرنوشت كشور بي ارتباط نبود، در ميان اظهار نظرهاي گوناگون Ùˆ از همه مهم تر ØŒ موضع گيري امام بود ØŒ چرا كه رفت Ùˆ آمدهاي بسياري براي خارج كردن دانشجويان از لانه جاسوسي انجام مي شد. فرداي همان روز امام حركت دانشجويان را تأييد كردند. كلام رساي امام چنين بود: " در ايران انقلاب است ØŒ انقلابي بزرگ تر از انقلاب اول "  Ùˆ پس از اين كه احتمال حمله نظامي امريكا به ايران مطرح گرديد، حضرت امام (قدس سره) با صلابت Ùˆ قاطعيت فرمودند:
   " شما مي بينيد  كه الان مركز فسادِ امريكا را جوان ها رفته اند گرفته اند Ùˆ امريكايي هايي را هم كه در آن جا بودند  گرفتند Ùˆ آن لانه ÙŠ  فساد را به  دست آوردند Ùˆ امريكا هم هيچ غلطي نمي تواند بكند Ùˆ جوان ها مطمئن باشند كه امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند... مگر امريكا مي تواند دخالت نظامي در اين مملكت بكند، امكان برايش ندارد. تمام دنيا توجهشان الان به اينجاست... غلط مي كند، دخالت نظامي بكند. نترسيد Ùˆ نترسانيد. هم اين تعبير كه جوان هاي ما از روي احساسات باز جواني كردند كه اگر چنانچه امريكا بخواهد دخالت نظامي بكند ما Ú†Ù‡ خواهيم كرد، اصلاً اين اگر را هم نبايد بگويند، امريكا عاجز از اين است كه دخالت نظامي بكند، ما Ú†Ù‡ خواهيم كرد... اگر آنها مي توانستند دخالت بكنند، شاه را Ù†Ú¯Ù‡ مي داشتند." (3)
   آمريكا هرگز تا اين اندازه تحقير نشده بود. سخنان امام خميني اين مرد تاريخ اسلام ØŒ شکوه Ùˆ عظمت پوشالي آمريكا را درهم شكست. او خود حامي Ùˆ هدايت گر جريان لانه ÙŠ جاسوسي بود Ùˆ مسأله  سفارت در آن مقطع، به عنوان مهم ترين مسأله كشور مطرح شد Ùˆ آمريكا نيز فعاليت هاي جدي خويش را عليه گروگان گيري در ايران آغاز كرد.
واکنش آمريكا در مواجهه با تسخير لانه ي جاسوسي
   مهم ترين اقدامات آمريكا در مقابله با اين حركت انقلابي :
- فشارآوردن به دولت موقت كه با استعفاي نخست وزير منتفي گرديد
- اعزام هيأت ويژه اي متشكل از " رمز كلارك " و " ويليام " به ايران، كه امام از ملاقات با آنان امتناع کرد و از مسئولان نيز خواست مذاکره با اين هيئت را منوط به تحويل شاه به ايران کنند که در نتيجه هواپيماي حامل آمريكايي ها در آسمان مسير خود را به سمت تركيه تغيير داد
- ارتباط آمريكا با بعضي از غرب زدگان مانند بني صدر و قطب زاده كه گمان مي شد، مي توانند در جهت آزادي گروگان ها اقدامي بكنند
- اعزام ميانجي از كشورها جهت مذاکره با مسئولان ايران مانند پاكستان ، فلسطين و يا " حسنين هيكل" روزنامه نگار مصري
- تحت فشار قرار دادن مجامع بين المللي تحت نفوذ خود در جهت محكوم كردن ايران، مانند سازمان ملل متحد ، شوراي امنيت سازمان ملل، سازمان كنفرانس كشورهاي اسلامي، بازار مشترك اروپا، ديوان لاهه و صليب سرخ جهاني
- تبليغات منفي عليه ايران براي موجه جلوه دادن حركت هاي جاسوسي شيطان بزرگ
اما اين قبيل اقدامات بي نتيجه ماند  Ùˆ آمريکا به اقدامات جدي تري پرداخت مانند :
- محاصره اقتصادي جمهوري اسلامي ايران.
- بلوكه كردن دارايي هاي ايران.
- قطع كامل روابط امريكا با ايران.
   وبه عنوان آخرين راه ØŒ آمريکا با دخالت نظامي اقدام به ربودن گروگان ها کرد كه جنود الهي در كوير طبس نقشه شيطاني آنان را نقش بر آب کرد Ùˆ باعث سرور Ùˆ شادي امت قهرمان ايران Ùˆ يأس ونا اميدي مستكبرين جهان گرديد.
نتايج تسخير لانه ي جاسوسي امريكا براي ايران
الف – رشد و بالندگي پايه هاي انقلاب
   آشنايي هر Ú†Ù‡ بيشترمردم هميشه در صحنه ايران با هويت واقعي دشمن اصلي خود يعني امريكا،تأثير بسزايي بر استحكام Ùˆ شكست ناپذيري انقلاب گذاشت. بدون Ø´Ú© مواجه شدن امت با خطرهايي بزرگ Ùˆ پايداري درمقابل آنها ØŒ باعث افزايش روحيه ايثارگري Ùˆ بيزاري Ùˆ نفرت از قدرت هاي استکباري Ùˆ توکل هر Ú†Ù‡ بيشتر بر خداوند متعال است.
ب – تثبيت اصل سازش ناپذيري در مقابل دشمن
   با تصرف لانه جاسوسي امريكا، حركت هاي ضد انقلابي را به نحو چشمگيري کاهش داد Ùˆ موج پر شور Ùˆ همه گير انقلاب چونان اوايل پيروزي، ضد انقلابيون Ùˆ منافقين را به ذلت ØŒ بيچارگي Ùˆ يأس كشاند Ùˆ ثابت كرد كه تنها امام Ùˆ پيروان راستين او هستند كه مردانه Ùˆ در رويارويي با امريكا مي ستيزند.
ج - سقوط دولت موقت
   آشكار شدن تفاوت بينش Ùˆ تفكر دولت موقت با تفكر Ùˆ مشي رهبري انقلاب  موجب سقوط فوري دولت موقت گرديد.
د- افشاي اسناد لانه ي جاسوسي
   اسنادي كه در جاسوس خانه آمريكا به دست دانشجويان افتاد، به لحاظ كمي Ùˆ كيفي در تاريخ كم نظير Ùˆ يا بي نظير است.گرچه جاسوسان امريكا در تهران به محض اطلاع از حمله دانشجويان مسلمان به لانه جاسوسي به سرعت ØŒ با آمادگي قبلي Ùˆ با روش هاي سريع، شروع به نابودي اسناد مهم كردند، ولي سرعت عمل Ùˆ هوشياري دانشجويان مسلمان باعث حفظ Ùˆ باقي ماندن بسياري از آنها Ùˆ امكان بازسازي بسياري از آنان گرديد. افشاي اسناد باعث آگاهي ملت ايران در مورد جريان ها Ùˆ چهره هاي سياسي موجود در جامعه شد.
ح – متلاشي شدن شبكه هاي جاسوسي امريكا
   با حذف مركزيت Ùˆ تنظيم برنامه ها ØŒ قدرت بهره گيري امريكا از منابع جاسوسي Ùˆ اطلاعاتي داخلي، ضربه جدي خورد ØŒ به نحوي كه تا مدت ها حتي راديو هاي خارجي اخبار ايران را از صداي جمهوري اسلامي ايران نقل مي كردند.
 Ø´ÙƒØ³ØªÙ† ابر قدرت ها
   پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ايران Ú©Ù‡ نتيجه زحمات Ùˆ رهنمودهاي پيامبر گونه معمار کبير انقلاب حضرت امام خميني ( رضوان الله تعالي عليه ) Ùˆ امت وفادار Ùˆ مطيع امر ولي فقيه زمان بود ،هيبت دروغين آمريکا Ùˆ ايادي استکباري اش را در هم کوبيد.
به واسطه ÙŠ تسخير لانه جاسوسي ØŒ خط دفاعي امريكا كه هميشه باعث رعب Ùˆ وحشت در جهان فرو ريخت Ùˆ شكست هاي پياپي امريكا در بعد حركات نظامي Ùˆ ديپلماسي براي نجات گروگان ها، اسطوره  غير قابل نفوذ بودن امريكا را درهم ريخت . كلام امام )قدس سره(كه " امريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند" به تحقق پيوست . چشم اميد مستضعفان جهان به انقلاب اسلامي دوخته شد Ùˆ ايران كعبه آمال تمامي آزادگان Ùˆ مبارزان جهان گرديد.
منابع :
1.صحيفه ي نور، جلد 10، ص 157-148، 16/8/1358.
2.صحيفه ي نور، جلد 10، ص 97، 10/8/1358.
3.صحيفه ي نور، جلد 10، ص 157-148، 16/8/1358.
 
 

منبع: روابط عمومي اداره كل تبليغات اسلامي استان تهران

چاپ                       ارسال براي دوست

نظرات كاربران
نام

ايميل
نظر

 

مسئولیت محتوا و مواضع مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان بوده و درج آنها در این پایگاه به مفهوم تأیید آن نمی باشد. Copyright © second-revolution.ir, All Rights Reserved